VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Clostridium botulinum, group III
Kategorier: Hemolyserande; sporbildande; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: liten spole.
Artepitet: syftar på korv.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Firmicutes
Klass
Clostridia
Ordning
Clostridiales
Familj
Clostridiaceae 
Genus
Clostridium
Typstam: Referensstammar: Typ C: ATCC 25766. Typ D: ATCC 25767.
Makromorfologi (lukt):
   
Stora gråvita kolonier (5 mm i diameter) med mycket oregelbunden kant. Ger β-hemolys på blodagar.
Mikromorfologi:
 
Stora sporbildande stavar (0,5-2,4 x 3,0-22,0 µm), som uppträder enskilt eller i korta kedjor. De flesta stammarna av C- eller D-typ är rörliga och har peritrika flageller.
Gram +/Gram -:
   
G+ (kan vara svår att gram-färga).
Metabolism: Anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinas -, lecithinas (-), tryptofanas (-).
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
?-v--
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
-----
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
?----
Andra kolhydrater: Mannos v, Xylos -.
Spec. egenskaper: C. botulinum-stammar inom grupp III är svagt proteolytiska, men ej sackarolytiska. Jfr. övriga C. botulinum typer.
Reservoir: Kött, döda djurkroppar, döda ryggradslösa djur, fluglarver, ruttnande vegetation, ensilage av dålig kvalité, hö eller ensilage kontaminerat av döda gnagare, benrester.
Sjukdom:Botulism är en allvarlig och potentiellt dödlig sjukdom. C. botulinum-stammar inom grupp III är den vanligaste orsaken till botulism hos djur. Botulism är vanligen en intoxikation (förgiftning) och orsakas av intag av redan bildat toxin. Det händer ibland att sporer av C. botulinum germinerar i tarmen eller i djupa sår och bakterierna kan då börja producera toxin. Detta tillstånd kallas för en toxikoinfektion.
Värddjur: Eller snarare Djur som är känsliga för toxinerna: Känsligheten för olika typer av botulinumtoxin varierar mellan olika djurslag.

  • Toxintyp C: andfåglar, fjäderfä, nötkreatur, får, häst, hund, mink m.fl.
  • Toxintyp D: nötkreatur och får
Sjukdomsbild: Slapp muskelförlamning.
Virulensfaktorer: C. botulinum-stammar inom grupp III producerar botulinumtoxin typ C eller D och genen för dessa toxiner sitter på en bakteriofag. Det finns i själva verket två toxiner av typ C: C1 och C2 och det är C1, som är neurotoxinet. Stammar inom grupp III är av toxintyp C eller D. Det finns även stammar, som har en chimär toxingen, d.v.s. genen består av segment från både botulinumtoxin C-genen och botulinumtoxin D-genen. Dessa stammar producerar då ett chimärt botulinumtoxin typ C/D.

De olika toxintyperna har samma principiella uppbyggnad och verkningsmekanism, men skiljer sig serologiskt. Botulinumtoxin, som är ett neurotoxin, liknar tetanospasmin i struktur och verkningsmekanism, men de verkar på olika delar av nervsystemet. Botulinumtoxin består (liksom tetanospasmin) av två proteinsubenheter och den ena är ett proteas, som förstör fusionsproteinet till vilket vesiklar innehållande acetylkolin skall binda. Därmed inhiberas signalöverföring mellan den efferenta (= motoriska eller utåtgående) nerven och muskelcellen genom att förhindra vesikler från att förankra till plasmamembranet och frisätta acetylkolin. Detta leder till en slapp förlamning. Jfr. Clostridium tetani.

Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)GenomRef.
CP002410 BKT015925 2 773 157 1c + 5 c Nr 115
Minst 4 stammar har sekvenserats och 1-5 plasmider har rapporterat.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L37590 ATCC 17782 (Typ C) 1453 10 

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit ca 180 olika arter inom genus Clostridium. C. botulinum kan delas in i fyra olika fenotypiska grupper: I-IV. C. botulinum-stammar inom grupp III är närmast besläktade med Clostridium novyi samt Clostridium haemolyticum och inte med någon stam inom de andra tre fenotypiska grupperna av C. botulinum.
Bestämmelser: I Sverige är botulism hos djur och människa anmälningspliktig till Jordbruksverket resp. Folkhälsomyndigheten. Clostridium botulinum tillhör kategori A som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Kommentar:Clostridium botulinum representerar egentligen fyra olika arter (fenotypiska grupper), som alla har åtminstone en av botulinumtoxingenerna. I fallet C. botulinum kan man verkligen säga att taxonomi och fylogeni inte alls överensstämmer. Typstammen är av toxintyp A.
Referens(er): Nr 4, 33, 123
Länk: Botulinum + Tetanus Toxin Mechanism
Uppdaterad:2022-10-02

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet