VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Visa alla termer

Kochs postulat

Inledning

Robert Koch var en tysk läkare (1843-1910), som intresserade sig för sambandet mellan mikroorganism och sjukdom. Koch formulerade fyra kriterier (Kochs postulat), som måste vara uppfyllda för att bevisa att en viss mikroorganism har orsakat en viss sjukdom (för virus gäller dock andra kriterier).

Kochs postulat

  1. Mikroorganismen ska/bör kunna påvisas i stort antal hos alla individer, som lider av sjukdomen, men den får inte finnas hos friska individer.
  2. Mikroorganismen ska/bör kunna odlas fram i renkultur från prov, som kommer från den sjuke individen.
  3. Den framodlade mikroorganismen ska/bör kunna orsaka samma sjukdom hos friska individer (försöksdjur).
  4. Mikroorganismen ska/bör sedan kunna odlas fram från eller påvisas i det sjuka försöksdjuret.

I orginalversionerna av postulaten gällde ska, men med dagens kunskap måste man använda bör eftersom det finns många undantag. Det första kriteriet var man tvungen att överge, när det upptäcktes att det finns symptomlösa  (asymptomatiska) bärare av vissa mikroorganismer (subkliniska infektioner). Det andra kriteriet måste ibland också överges eftersom det finns mikroorganismer, som inte går att odla. Det tredje kriteriet är inte heller alltid giltigt eftersom yttre omständigheter kan påverka resultatet av en experimentell infektion.

Slutsats

Om alla kriterier är uppfyllda har man bevisat samband mellan mikroorganism och sjukdom, men om inte alla kriterier är uppfyllda, så kan det ändå finnas ett samband.

År 1996 publicerades ett antal nya kriterier för att bevisa ett samband mellan mikroorganism och sjukdom (Fredricks and Relman, Clin. Microbiol. Rev. 9:18-33). Dessa kriterier är baserade  på detektion av specifika DNA-sekvenser i samband med sjukdom.

Uppdaterad: 2017-09-27.


Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet