VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Visa alla termer

Nomenklatur för bakterier

Inledning

Nomenklatur för bakterier avser namngivning och bakterier namnges liksom andra organismer enligt det binomiala system, som infördes av Carl von Linné (1674–1748). Detta innebär att bakterien har ett artnamn, som talar om vilket släkte (genus) den tillhör (genusnamn) och ett namn, som tillsammans med genusnamnet är unikt för bakterien (artepitet). Ett exempel på detta är Moraxella bovis, där genusnamnet talar om att bakterien tillhör genus Moraxella och artartepitetet talar om att bakterien har isolerats från nötkreatur. Genusnamn och artepitet bildar tillsammans det vetenskapliga art­namnet, som alltid skrivs i kursiv stil. Bakterienamn är internationella och man använder latin eller latiniserad grekiska för att bilda namnet. Om missförstånd ej kan uppstå, så kan man förkorta genusnamnet efter att det har skrivits ut första gången i en text, t.ex. M. bovis. Observera dock att det också finns bakterier, som heter Mycoplasma bovis och Mycobacterium bovis.

Det finns strikta internationella regler för hur bakterier ska namnges och dessa regler finns publicerade i en bok som heter: "International Code of Nomemclature of Bacteria". För att man ska få ett föreslaget namn accepterat måste man publicera en vetenskaplig artikel om den föreslagna arten och denna måste godkännas av en internationell taxonomikommitté.

Trivialnamn

Trivialnamn används ofta som ett förenklat sätt att namnge bakteriesläkten. Trivialnamn ska skrivas med liten bokstav och får ej kursiveras. Exempel på trivialnamn är: laktobaciller, mykobakterier, salmonella, stafylokocker och streptokocker. De vetenskapliga namnen för dessa grupper är: genus Lactobacillus (eller Lactobacillus spp.), genus Mycobacterium (eller Mycobacterium spp.), genus Salmonella (eller Salmonella spp.), genus Staphylococcus (eller Staphylococcus spp.) resp. genus Streptococcus (eller Streptococcus spp.).

Om man avser en specifik bakterieart får man inte använda ett trivialnamn som avser ett helt bakteriesläkte.

Subspecies, biovarer och serovarer

Ibland finns ett behov av att dela upp bakteriearter i underarter, eftersom de är alltför nära besläktade för att betraktas som olika arter, men alltför avlägset besläktade för att betraktas som samma art. I detta fall införs en underart genom att lägga till ett underartepitet och skriva (subsp. eller ssp.) framför underartepitetet. Ett exempel på detta är Streptococcus equi subsp. equi. När man delar en art i flera underarter, får den ursprungliga arten alltid samma underartepitet som artepitetet.

Ofta vill man också dela in arter och underarter i olika biovarer (biologiska varianter) eller olika stammar, men detta regleras inte lika strikt utan forskare kan själva namnge sina stammar eller biovarer. En typ av biovar är serovar (serologisk variant) där man identifierar olika ytantigener med hjälp av specifika antikroppar. Smittspårning och epidemiologi bygger på att man kan identifiera olika varianter av en och samma bakterieart.

Serovar kontra serotyp

Serovar och serotyp är synonyma och alltså utbytbara  termer, men enligt regler i  "Bacteriological Code (1990 Revision)", är serovar den term som föredras. Serogrupp är en grupp av bakterier,  som innehåller ett gemensamt antigen. En serogrupp kan innehålla flera olika serotyper. Serogrupp är inte en officiell beteckning, men har använts för att klassificera bakterier tillhörande släktena Leptospira, Salmonella, Shigella och Streptococcus.

Salmonellanomenklatur

En bakterieunderart som förekommer i flera tusen olika serovarer är Salmonella enterica subsp. enterica. En vanlig serovar är Dublin och ska man då skriva det fullständiga och korrekta namnet för den bakterien, så blir det Salmonella enterica subsp. enterica serovar Dublin. Observera att namnet på serovaren skrivs med stor bokstav och skall ej kursiveras. Om namnet förekommer på flera ställen i texten kan man skriva S. enterica subsp. enterica serovar Dublin. Även detta är relativt långt att skriva ut och därför har man bestämt att det också är acceptabelt att skriva enbart Salmonella Dublin, utom på första stället i texten där hela namnet måste skrivas ut.

Man kan läsa mer om namngivning av salmonella på VetBact under Salmonella spp. och Salmonella enterica.

Uppdaterad: 2020-12-14.


Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet